Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Cáp muller hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 20/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Cáp đồng bọc trung thế và hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 20/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Biến dòng trung hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 20/02/2014
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến dây trung thế Ao Đôi năm 2014 (LLD140514) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến dây trung thế Ông Kinh năm 2014 (LLD140513) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến dây trung thế Cầu Đập năm 2014 (LLD140512) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến dây trung thế Văn Chí năm 2014 (LLD140511) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014
Xây dựng mới 02 lộ ra Đông Tây, Hương Lộ 5 trạm Bình Phú Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 12/12/2014
Xây dựng mới 03 lộ ra Metro, Hương Bình, Công Viên trạm Bình Phú Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 12/12/2014
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Gói thầu số 1413B_06: “Tủ phân phối hạ thế và máy cắt hạ thế” Đấu thầu rộng rãi PC Bình Phú 25/12/2014