Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ Gói 5: Kiểm toán công trình đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/09/2014
Dự án thành phần 2 “Cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G8 – G9” thuộc Dự án “Đường dây 220kV Cát Lái – Tân Cảng” Gói thầu số 1: “Đào, tái lập mặt đường; cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/09/2014
Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2014 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2014 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh Chào hàng cạnh tranh trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/09/2014
Đường dây 220kV Cầu Bông - Củ Chi Gói thầu 11 - Trang bị chuẩn bị sản xuất Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/09/2014
Đường dây 220kV Cầu Bông - Củ Chi Gói thầu 11 - Trang bị chuẩn bị sản xuất Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 03/09/2014
Trạm biến áp 220/110kV Củ Chi và các đường dây ĐDK 220-110kV đấu nối; Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Đường dây 220 kV Cầu Bông - Củ Chi. Gói thầu Kiểm toán hồ sơ quyết toán các dự án: Trạm biến áp 220/110kV Củ Chi và các đường dây ĐDK 220-110kV đấu nối; Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Đường dây 220 kV Cầu Bông - Củ Chi đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/08/2014
Cải tạo và nâng cấp Hệ thống SCADA tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM / Renovation and Upgrading SCADA System at Ho Chi Minh City Load Dispatch Center DEP-SCADA–G2 - “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh, thí nghiệm hiệu chỉnh nghiệm thu và bàn giao Hệ thống SCADA tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM” / DEP-SCADA-G2: Designing, Supplying, completely installing, adjusting testing, commissioning and transferring SCADA System for Ho Chi Minh City Load Dispatch Center Đấu thầu rộng rãi quốc tế / International Competitive Bidding (ICB) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/08/2014
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Đường dây 110kV Cát Lái - Thủ Đức Đông Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, lập TKBVTC-TDT, lập HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/07/2014
Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng công ty. Gói 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 29/07/2014