Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Đường dây 110kV Quận 8 - Hùng Vương Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/01/2013
Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Gói thầu số 6 – Xây lắp đường dây kể cả TNHC-đoạn từ vị trí 13A đến vị trí 37 (kể cả vị trí 37) đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/02/2013
Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Gói thầu số 5 – Xây lắp đường dây kể cả TNHC-đoạn từ TBA Cầu Bông đến vị trí 13A (kể cả vị trí 13A) đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/02/2013
Trạm biến áp 110/15kV Bình Chánh và ĐDK 110kV nhánh rẽ vào trạm Gói thầu số 07 – Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành chào hàng cạnh tranh qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/12/2012
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Trạm biến áp 110/15kV Bình Chánh và ĐDK 110kV nhánh rẽ vào trạm Gói thầu số 07 – Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành chào hàng cạnh tranh qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/12/2012
Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối Gói thầu số DEP-TB3-W5B: Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị và trụ thép, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/01/2013
Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối Gói thầu số DEP-TB3-W02: Đào và tái lập mương cáp ngầm đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/01/2013
Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và đường dây đấu nối Gói thầu DEP-GV2-W3B: “Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/01/2013