Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 27-2018: Cáp ngầm hạ thế 3x25+1x16mm2 (lõi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 31/05/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 26-2018: Cáp ngầm hạ thế 2x10mm2, 2x16mm2 (lõi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 31/05/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 25-2018: Cáp ngầm 24kV 3x95mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 31/05/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 24-2018: Cáp ngầm 24kV 3x50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 31/05/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 23-2018: Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (màn chắn sợi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 03/08/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 22-2018: Tủ điện trung thế cho dự án Xây dựng mới trạm ngắt Nancy Mua sắm trực tiếp Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 16/05/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 12-2018: Cáp đồng bọc hạ thế các loại Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 28/03/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 11-2018: Ống nhựa HDPE các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 16/03/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 10-2018: Hộp đầu, hộp nối cáp hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 28/03/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 09-2018: Hộp đầu, hộp nối cáp trung thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 28/03/2018