Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021 Mua bảo hiểm công trình” Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021”. Công ty Điện lực Chợ Lớn mua bảo hiểm cho các công trình tự thực hiện PC Chợ Lớn 14/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021 Mua sắm VTTB công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021”. Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2021 & cân đối tận dụng hàng tồn kho PC Chợ Lớn 14/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021 Thi công xây lắp công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021– Tự thực hiện Tự thực hiện PC Chợ Lớn 14/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 Mua bảo hiểm công trình”Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021” Công ty Điện lực Chợ Lớn mua bảo hiểm cho các công trình tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 Mua sắm VTTB công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021”. Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2021 & cân đối tận dụng hàng tồn kho PC Chợ Lớn 13/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021” Tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 Thi công live-line công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021. Tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 Thi công xây lắp công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 – Tự thực hiện Tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ thay hộp nối cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm trên địa bàn Q5, Q8, năm 2021; Sửa chữa lớn TSCĐ thay cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối của nối tuyến Phú Định - Xóm Củi, năm 2021 Tư vấn thẩm tra PAKT-DT các công trình Sửa chữa lớn năm 2021 "Sửa chữa lớn TSCĐ thay hộp nối cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm trên địa bàn Q5, Q8, năm 2021; Sửa chữa lớn TSCĐ thay cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối của nối tuyến Phú Định - Xóm Củi, năm 2021" -Phần tự thực hiện Tự thực hiện PC Chợ Lớn 22/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ thay hộp nối cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm trên địa bàn Q5, Q8, năm 2021; Sửa chữa lớn TSCĐ thay cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối của nối tuyến Phú Định - Xóm Củi, năm 2021 Tư vấn thẩm tra PAKT-DT các công trình Sửa chữa lớn năm 2021 "Sửa chữa lớn TSCĐ thay hộp nối cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm trên địa bàn Q5, Q8, năm 2021; Sửa chữa lớn TSCĐ thay cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối của nối tuyến Phú Định - Xóm Củi, năm 2021" -Phần thuê ngoài Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 22/01/2021