Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 40-2018: Cáp nhôm lõi thép bọc 24 kV 240 mm2 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 02/10/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 39-2018: Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (màn chắn sợi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 21/08/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 38-2018: Máy cắt hạ thế các loại chào hàng cạnh tranh (trong nước có qua mạng) Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 05/09/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 37-2018: Sứ các loại chào hàng cạnh tranh (trong nước có qua mạng) Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 05/09/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 36-2018: Dao cách ly 3P 24kV 630A OD chào hàng cạnh tranh (trong nước có qua mạng) Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 05/09/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 35-2018: FCO, LBFCO và LA các loại chào hàng cạnh tranh (trong nước có qua mạng) Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 05/09/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 34-2018: Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (màn chắn sợi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 02/10/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 33-2018: Tủ điện trung thế cho dự án XDM trạm ngắt Thập Đỏ Mua sắm trực tiếp Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 27/06/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 29-2018:Tủ RMU ID không có điều khiển SCADA các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 04/07/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 28-2018: Cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (lõi nhôm) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 31/05/2018