Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch VTTB năm 2019 (hiệu chỉnh) và kế hoạch VTTB năm 2020 Gói thầu số 4-2020: Sứ các loại Chào hàng cạnh tranh qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 21/02/2020
Kế hoạch VTTB năm 2019 (hiệu chỉnh) và kế hoạch VTTB năm 2020 Gói thầu số 03-2020: Thân trạm biến thế (tích hợp đặt tủ RMU bên trong) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 21/02/2020
Thi công lắp đặt thiết bị LBS, RMU có chức năng Scada, XDM lưới điện trung thế ngầm giữa lộ ra Phương Việt-Kim Quang và Di dời tái bố trí lưới điện dự án Nâng cấp mở rộng cầu Chữ Y Tư vấn Kiểm toán các công trình: “Thi công lắp đặt thiết bị LBS, RMU có chức năng Scada, XDM lưới điện trung thế ngầm giữa lộ ra Phương Việt-Kim Quang và Di dời tái bố trí lưới điện dự án Nâng cấp mở rộng cầu Chữ Y” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 20/11/2019
Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng; Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt; Hoàn thiện cấp nguồn điện cho các phụ tải quan trọng; Kiện toàn lưới điện trung thế phục vụ đóng kết mạch vòng; Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư; Sửa chữa lớn TSCĐ phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn - Phần sơn, sửa chữa phía bên ngoài phòng biến điện năm 2020 và Sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế phục vụ an toàn, mỹ quan hệ thống điện trên địa bàn Quận 5 - Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT, PAKT-DT các công trình “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng; Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt; Hoàn thiện cấp nguồn điện cho các phụ tải quan trọng; Kiện toàn lưới điện trung thế phục vụ đóng kết mạch vòng; Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư; Sửa chữa lớn TSCĐ phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn - Phần sơn, sửa chữa phía bên ngoài phòng biến điện năm 2020 và Sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế phục vụ an toàn, mỹ quan hệ thống điện trên địa bàn Quận 5 - Quận 8 năm 2020” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 20/02/2020
Thi công xây lắp và cung cấp vật tư phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, di dời trạm trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2020 Thi công xây lắp và cung cấp vật tư phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, di dời trạm trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2020 Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 17/02/2020
Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020”_Phần thuê ngoài Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 13/02/2020
Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020” - Phần tự thực hiện. Tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/02/2020
Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và giám sát thi công công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 13/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ – Hạng mục nâng cao độ tĩnh không đảm bảo khoảng cách an toàn các tuyến dây trung thế TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay thế các máy biến áp không đáp ứng tiêu chuẩn vận hành lâu dài TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020