Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 28-20 "Sứ các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 27-20 "Đà thép, thanh chống, potelet các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 26-20 "Trụ BTLT các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 25-20 "Ống PVC, Ống HDPE, Co PVC" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 24-20 "Collier, giá đỡ, giá dừng, giá treo các loại, đai bó cáp" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 23-20 "Thùng carton đựng điện kế" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 22-20 "Hộp bảo vệ điện kế các loại; Nắp đậy & đế CB; Nắp (trong suốt) của hộp bảo vệ điện kế" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 21-20 "Giáp buộc, giáp níu các loại, hộp đầu cáp ngầm hạ thế " Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 20-20 "Nối IPC các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 19-20 "Máy cắt các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020