Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). Gói thầu CHCT 19-1-22: Ống nhựa và Co PVC các loại Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước PC Hóc Môn 27/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). Gói thầu CHCT 19-1-21: Mua sắm Vật tư dây thông tin Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước PC Hóc Môn 27/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). Gói thầu CHCT 19-1-20: Sứ đứng 24kV+ty và Sứ ống chỉ. Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 27/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). Gói thầu CHCT 19-1-19: Giáp buộc, giáp níu và dây chì các loại Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 27/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). Gói thầu CHCT 19-1-17: Mua sắm Cosse các loại Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước PC Hóc Môn 27/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). Gói thầu ĐTRR 19-1-14: Cáp điện hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 27/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). ĐTRR 19-1-12: Mua sắm cáp mắc điện các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Hóc Môn 27/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). Gói thầu ĐTRR 19-1-10: Hộp bảo vệ đk 1p & 3p các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Hóc Môn 27/12/2018
Cải tạo đường dây 110kV Tân Định – Phú Hòa Đông – Gò Đậu TBMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DT, lập HSMT, lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 03/01/2019
Trung tâm dữ liệu – Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM TBMT Gói thầu số 1: “Xây lắp toà nhà chính, các công trình phụ trợ, hệ thống cấp thoát nước và đấu nối thoát nước công trình” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/01/2019