Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 14-2020 Cáp ngầm 24kV 3x50mm2 (màn chắn băng đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 17/04/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu 13-2020: Cáp ngầm hạ thế 3*240+1*120 mm2 (lõi nhôm) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 17/04/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 12-2020: Cáp ngầm hạ thế các loại (lõi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 17/04/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 11-2020: Thân trạm biến thế (tích hợp đặt tủ RMU bên trong) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 03/04/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 10-2020: FCO, LBFCO và LA các loại Chào hàng cạnh tranh trong nước Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 31/03/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 09-2020: Cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (lõi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 25/03/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 08-2020: Cáp ngầm hạ thế 2x16mm2 (lõi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 25/03/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 07-2020: Cáp ngầm hạ thế 2x10mm2 (lõi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 25/03/2020
03 công trình trạm chuyên dùng: Ngọc Châu 7, Ngọc Châu 8 và KDC Vĩnh Lộc A TBMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm cho 03 công trình trạm chuyên dùng: Ngọc Châu 7, Ngọc Châu 8 và KDC Vĩnh Lộc A đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 11/05/2020
Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2 TBMT Gói thầu số 4.1: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/05/2020