Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo TBA 110kV Xa Lộ TBMT gói 5: Kiểm toán công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 29/10/2018
Công trình trạm điện chuyên dùng 2018 (đợt 2) Gói thầu GS 18-02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình "Công trình trạm điện chuyên dùng 2018 (đợt 2)" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Hóc Môn 23/10/2018
Công trình trạm điện chuyên dùng 2018 (đợt 2) Gói thầu TV 18-06: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Công trình trạm điện chuyên dùng 2018 (đợt 2)" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Hóc Môn 23/10/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 5) Gói thầu số 1814C_02: “Nối IPC các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 23/10/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 5) Gói thầu số 1814C_01: “Cáp ngầm hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 23/10/2018
Gói thầu IBM 18-01: In ấn biểu mẫu năm 2018 Gói thầu IBM 18-01: In ấn biểu mẫu năm 2018 Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Hóc Môn 19/10/2018
Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị – đợt 3 - Kế hoạch VTTB năm 2018-hiệu chỉnh lần 2 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Gói thầu 18-3-01: Mua sắm máy cắt hạ thế 3p 230V/380V 200A và 800A chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 15/10/2018
Thu hồi trụ, sửa chữa trụ nghiêng năm 2018 Thu hồi trụ, sửa chữa trụ nghiêng năm 2018 đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Hóc Môn 21/09/2018
Nhánh rẽ TBA 110kV KCN Đông Nam TBMT gói Tư vấn lập BCKTKT ĐTXD, lập HSMT, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 17/10/2018
Gói thầu 18-2-13: Thùng bảo vệ điện kế composite các loại Gói thầu 18-2-13: Thùng bảo vệ điện kế composite các loại chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 04/10/2018