Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-02/2020: Phụ kiện điện các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 09/01/2020
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-01/2020: Trụ điện các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 20/12/2019
Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn Thẩm tra BCKTKT công trình: “Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020” –phần thuê ngoài Công ty Điện lực Chợ Lớn tổ chức Đấu thầu tập trung PC Chợ Lớn 25/11/2019
Xây dựng mới các lộ ra hạ thế trạm công cộng và Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn Thẩm tra BCKTKT công trình: “Xây dựng mới các lộ ra hạ thế trạm công cộng và Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020” –phần tự thực hiện Tự thực hiện PC Chợ Lớn 25/11/2019
Tư vấn thẩm tra BCKTKT các công trình “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020; Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020; Hoàn thiện cấp nguồn điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020; Kiện toàn lưới điện trung thế phục vụ đóng kết mạch vòng trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020 và Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020” – phần thuê ngoài Tư vấn thẩm tra BCKTKT các công trình “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020; Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020; Hoàn thiện cấp nguồn điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020; Kiện toàn lưới điện trung thế phục vụ đóng kết mạch vòng trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020 và Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020” – phần thuê ngoài Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 16/12/2019
Thi công xây lắp và cung cấp vật tư phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, di dời trạm trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2020 Thi công xây lắp và cung cấp vật tư phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, di dời trạm trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2020 Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 16/12/2019
Lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán cho các công trình ĐTXD năm 2019 Lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 22/11/2019
Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020” – phần thuê ngoài Công ty Điện lực Chợ Lớn tổ chức đấu thầu tập trung PC Chợ Lớn 19/11/2019
Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2020” – phần tự thực hiện Tự thực hiện PC Chợ Lớn 19/11/2019
Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020” – phần thuê ngoài Công ty Điện lực Chợ Lớn tổ chức đấu thầu tập trung và gói thầu này sẽ được trình phê duyệt trong KHLCNT riêng biệt khác PC Chợ Lớn 28/11/2019