Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân năm 2022 (Lần 4) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 28/06/2022
Triển khai công tác thực hiện đo kiểm các thiết bị thu thập dữ liệu công tơ sử dụng tần số 408,925MHz năm 2022 Triển khai công tác thực hiện đo kiểm các thiết bị thu thập dữ liệu công tơ sử dụng tần số 408,925MHz năm 2022 Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 10/06/2022
Mua sắm trang bị bảo vệ cá nhân năm 2022 Gói thầu số 2022A_02: “Trang bị cho công tác an toàn” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 23/06/2022
XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Vĩnh Lôc A, Vĩnh Lộc B, Tân Quý Tây, Tân Kiên huyện Bình Chánh TBMT TCXL ctr XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Vĩnh Lôc A, Vĩnh Lộc B, Tân Quý Tây, Tân Kiên huyện Bình Chánh đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 14/06/2022
Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (Lắp mới LBS) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021-Đợt 2 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 20/06/2022
Mua sắm văn phòng phẩm năm 2022 Gói thầu số 2022A_04: “Mua sắm dụng cụ văn phòng phẩm cho Công ty Điện lực Bình Phú” Chào hàng cạnh tranh rút gọn (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 20/06/2022
Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh TBMT TCXL ctr Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 10/06/2022
Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh TBMT TVGS ctr Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 10/06/2022
Vận chuyển, trồng trụ và đổ bê tông móng trụ phục vụ các nguồn vốn SCL, SXKD, ĐTXD tự thực hiện TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 07/06/2022
XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Vĩnh Lôc A, Vĩnh Lộc B, Tân Quý Tây, Tân Kiên huyện Bình Chánh TBMT TVGS ctr XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Vĩnh Lôc A, Vĩnh Lộc B, Tân Quý Tây, Tân Kiên huyện Bình Chánh đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 13/06/2022