Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Thi công xây lắp và cung cấp vật tư phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, di dời trạm trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2020 Thi công xây lắp và cung cấp vật tư phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, di dời trạm trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2020 Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 17/02/2020
Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020”_Phần thuê ngoài Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 13/02/2020
Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020” - Phần tự thực hiện. Tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/02/2020
Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và giám sát thi công công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 13/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ – Hạng mục nâng cao độ tĩnh không đảm bảo khoảng cách an toàn các tuyến dây trung thế TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay thế các máy biến áp không đáp ứng tiêu chuẩn vận hành lâu dài TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục hoán chuyển xử lý non, quá tải máy biến thế TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục hoán chuyển xử lý các trạm trên 95% tải TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục thay nhánh dây mắc điện TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục thay tụ bù hạ thế TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020