Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 64-19 "Nối IPC các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/08/2019
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 69-19 "FCO, LA, Dao cách ly" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/08/2019
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 68-19 "Ống nhựa PVC các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/08/2019
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 67-19 "Boulon các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/08/2019
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 65-19 "Giáp buộc, giáp níu các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/08/2019
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 63-19 "Kẹp các loại, cosse ép các loại, phụ kiện các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 16/08/2019
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 62-19 "Cáp các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/08/2019
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 61-19 "Sứ các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/08/2019
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 60-19 "Xà thép, thanh chống, đà các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/08/2019
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 5) Gói 59-19 "Trụ BTLT các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/08/2019