Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế trên địa bàn Quận 5 và từ Phường 4 đến Phường 16 – Quận 8, năm 2020 Mua sắm VTTB công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế trên địa bàn Quận 5 và từ Phường 4 đến Phường 16 – Quận 8, năm 2020” Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2020 & cân đối tận dụng hàng tồn kho PC Chợ Lớn 08/10/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế trên địa bàn Quận 5 và từ Phường 4 đến Phường 16 – Quận 8, năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế trên địa bàn Quận 5 và từ Phường 4 đến Phường 16 – Quận 8, năm 2020” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước PC Chợ Lớn 08/10/2019
Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn thay thế chì FCO, LBFCO của các đường trục, nhánh rẽ và trạm biến thế huyện Bình Chánh năm 2019” TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 11/10/2019
Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn thay dây trung thế nổi không phù hợp điện áp vận hành – năm 2019” – MCT: BCHD1905014 TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 10/10/2019
Mua sắm trang bị cho công tác an toàn và dụng cụ đồ nghề năm 2019 Gói thầu số 1906C_02: “Trang bị dụng cụ đồ nghề” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 11/10/2019
Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận Tân Bình năm 2019 thuộc 02 hạng mục: (XDM Trạm biến áp Phúc Chu 57 - 400kVA - 22/0,4kV; XDM Trạm biến áp Cù Chính Lan 7 – 400kVA - 22/0,4kV) Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho dự án: Chào hàng cạnh tranh theo qui trình rút gọn (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn PC Tân Bình 15/10/2019
Tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án cải tạo mương Nhật Bản và Tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án mở rộng, xây dựng đường vào trường Tân Sơn - Trần Thái Tông và khu tái định cư, quận Tân Bình Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cho dự án: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 08/10/2019
Nâng cấp, Phát triển trạm và LHT Công cộng khu vực Phường 8 đến Phường 11 và Phường 13 đến Phường 15 Quận Tân Bình năm 2020 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cho dự án Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 08/10/2019
Nâng cấp, Phát triển trạm và LHT Công cộng khu vực Phường 01 đến Phường 2 và Phường 3 đến Phường 7 Quận Tân Bình năm 2020 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cho dự án: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 08/10/2019
kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2019 Gói thầu số 09-2019: Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm hạ thế các loại Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 10/10/2019