Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Thực hiện mé nhánh cây xanh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải từ cây xanh thuộc công trình Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế - hạng mục thay đầu cáp ngầm Thực hiện mé nhánh cây xanh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải từ cây xanh thuộc công trình Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế - hạng mục thay đầu cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Bình Chánh 19/03/2020
XDM trạm chuyên dùng năm 2020 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 24/03/2020
Thi công mé nhánh cây xanh trong hành lang lưới điện trung thế của Công ty Điện lực Bình Phú năm 2020 Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 23/03/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_18: “Hộp bảo vệ, nắp trong suốt và Nắp đậy đầu dây điện kế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 23/03/2020
Thi công xây lắp và cung cấp vật tư phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, di dời trạm trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2020 (lần 3) Thi công xây lắp và cung cấp vật tư phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, di dời trạm trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2020 (lần 3) Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 19/03/2020
Cung cấp dịch vụ bảo vệ Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo vệ" Đấu thầu rộng rải qua mạng PC Bình Chánh 19/03/2020
Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020”_Phần thuê ngoài Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 02/03/2020
Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và giám sát thi công công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 16/03/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_05: “Sứ đứng và sứ treo polymer” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 18/03/2020
Cải tạo đường dây 110kV Thủ Đức - An Khánh, Thủ Đức – Xa Lộ trừ đoạn vòng xoay Cát Lái TBMT Gói thầu số 6: Kiểm toán quyết toán công trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/03/2020