Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Thay và nâng cao các tủ điện hạ thế phân phối bị hư hỏng, tủ điện thấp có nguy cơ ngập gây sự cố; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021 Mua sắm VTTB cho các công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Thay và nâng cao các tủ điện hạ thế phân phối bị hư hỏng, tủ điện thấp có nguy cơ ngập gây sự cố; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021” Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2021 & cân đối tận dụng hàng tồn kho PC Chợ Lớn 06/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Thay và nâng cao các tủ điện hạ thế phân phối bị hư hỏng, tủ điện thấp có nguy cơ ngập gây sự cố; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm các công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Thay và nâng cao các tủ điện hạ thế phân phối bị hư hỏng, tủ điện thấp có nguy cơ ngập gây sự cố; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 06/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ 2021: Thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối; Sửa chữa nhà điều hành -hạng mục thạch cao, vườn hoa, hệ thống xử lý nước thải, chống thấm tầng hầm; Sửa chữa kiến trúc nhà trạm điện" (lần 2) Tư vấn lập PAKT-DT và giám sát thi công các công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ 2021: Thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối; Sửa chữa nhà điều hành -hạng mục thạch cao, vườn hoa, hệ thống xử lý nước thải, chống thấm tầng hầm; Sửa chữa kiến trúc nhà trạm điện” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 23/11/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021 Mua bảo hiểm công trình” Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021”. Công ty Điện lực Chợ Lớn mua bảo hiểm cho các công trình tự thực hiện PC Chợ Lớn 14/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021 Mua sắm VTTB công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021”. Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2021 & cân đối tận dụng hàng tồn kho PC Chợ Lớn 14/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021 Thi công xây lắp công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế thay thế trụ điện, cáp hạ thế, dây mắc điện câu chuyền, domino hư hỏng nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2021– Tự thực hiện Tự thực hiện PC Chợ Lớn 14/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 Mua bảo hiểm công trình”Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021” Công ty Điện lực Chợ Lớn mua bảo hiểm cho các công trình tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 Mua sắm VTTB công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021”. Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2021 & cân đối tận dụng hàng tồn kho PC Chợ Lớn 13/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021” Tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021 Thi công live-line công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế thay thế VTTB ngăn ngừa sự cố năm 2021. Tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/01/2021