Chi tiết gói thầu

2 công trình “XDM lộ ra Trung Sơn, Đại Phúc trạm 110/22kV Tân Phong” và “Cải tạo lưới điện trung thế nổi tại các điểm giao chéo với đường dây cao thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Chánh”
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu 2 công trình “XDM lộ ra Trung Sơn, Đại Phúc trạm 110/22kV Tân Phong” và “Cải tạo lưới điện trung thế nổi tại các điểm giao chéo với đường dây cao thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Chánh”
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC và TDT và tư vấn xét thầu xây lắp phần không chuyên điện công trình “Cải tạo lưới điện trung thế nổi tại các điểm giao chéo với đường dây cao thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Chánh
Giá gói thầu 205198847
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 03/03/2023
Đến ngày 23/03/2023
Địa chỉ Hệ thống đấu thầu quốc gia
Điện thoại 22182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác