Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2023
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2023
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp phần đào và tái lập
Giá gói thầu 1181809132
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu qua mạng
Nguồn vốn SCL năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 01/03/2023
Đến ngày 13/03/2023
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.2212.5403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác