Chi tiết gói thầu

Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (lắp mới REC, LBS và thay thế RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2022
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (lắp mới REC, LBS và thay thế RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2022
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp
Giá gói thầu 751289156
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 23/02/2023
Đến ngày 06/03/2023
Địa chỉ https://muasamcong.gov.vn
Điện thoại 22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác