Chi tiết gói thầu

Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (lắp mới LBS, thay thế RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021- Đợt 2
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (lắp mới LBS, thay thế RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021- Đợt 2
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn giám sát
Giá gói thầu 153317797
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 13/02/2023
Đến ngày 24/02/2023
Địa chỉ https://muasamcong.gov.vn
Điện thoại 22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác