Chi tiết gói thầu

Thuê nhân công thực hiện “Mé nhánh cây, chặt cây trong hành lang an toàn lưới điện điện”
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Thuê nhân công thực hiện “Mé nhánh cây, chặt cây trong hành lang an toàn lưới điện điện”
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT PTV
Giá gói thầu 919992970
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn SCTX năm 2022
Giới thiệu tổng quan về dự án Mé nhánh, hạ thấp cây xanh có đường kính<=20cm: 2.760 cây.
Từ ngày 27/07/2022
Đến ngày 08/08/2022
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác