Chi tiết gói thầu

Mua sắm trang bị bảo vệ cá nhân năm 2022
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Mua sắm trang bị bảo vệ cá nhân năm 2022
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 2022A_02: “Trang bị cho công tác an toàn”
Giá gói thầu 257538960
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 27/07/2022
Đến ngày 09/08/2022
Địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 02838777044
Fax 02838756380
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email Giangttt@hacmpc.com.vn
Các thông tin khác