Chi tiết gói thầu

Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Nam huyện Bình Chánh”
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Nam huyện Bình Chánh”
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Nam huyện Bình Chánh”
Giá gói thầu 334446225
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn KHCB2022
Giới thiệu tổng quan về dự án + Kéo đơn tuyến cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2: 466,5 m + Kéo đơn tuyến cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2: 32 m + Kéo đơn tuyến cáp ACV 240mm2 bọc 24Kv + AC95mm2: 1.528m + Kéo đơn tuyến cáp ACV 95mm2 bọc 24Kv + AC70mm2: 3.218m + Trồng trụ BTLT 14m đơn: 07 vị trí + Trồng trụ BTLT 16m đơn: 08 vị trí + Trồng trụ BTLT 14m đơn: 101 vị trí + Trồng trụ BTLT 16m ghép (loại 02 khúc): 02 vị trí + FCO 100A thân polymer: 15 bộ
Từ ngày 21/07/2022
Đến ngày 10/08/2022
Địa chỉ Hệ thống đấu thầu quốc gia
Điện thoại 22182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác