Chi tiết gói thầu

Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Nam huyện Bình Chánh
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Nam huyện Bình Chánh
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Nam huyện Bình Chánh”
Giá gói thầu 3299307329
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn KHCB2022
Giới thiệu tổng quan về dự án + Kéo đơn tuyến cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2: 466,5 m + Kéo đơn tuyến cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2: 32 m + Kéo đơn tuyến cáp ACV 240mm2 bọc 24Kv + AC95mm2: 1.528m + Kéo đơn tuyến cáp ACV 95mm2 bọc 24Kv + AC70mm2: 3.218m + Trồng trụ BTLT 14m đơn: 07 vị trí + Trồng trụ BTLT 16m đơn: 08 vị trí
Từ ngày 22/07/2022
Đến ngày 01/08/2022
Địa chỉ Hệ thống đấu thầu quốc gia
Điện thoại 22182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác