Chi tiết gói thầu

Mua sắm văn phòng phẩm năm 2022
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm năm 2022
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 2022A_04: “Mua sắm dụng cụ văn phòng phẩm cho Công ty Điện lực Bình Phú”
Giá gói thầu 889263930
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 20/06/2022
Đến ngày 27/06/2022
Địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 02838777044
Fax 02838756380
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác