Chi tiết gói thầu

Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TVGS ctr Cải tạo và XDM lưới điện trung thế khu vực phía Bắc huyện Bình Chánh
Giá gói thầu 238034255
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn KHCB2022
Giới thiệu tổng quan về dự án - Phần lắp mới trung thế + Kéo đơn tuyến cáp ngầm trung thế 2x3M50mm2: 158m + Kéo đơn tuyến cáp ACV 240mm2 bọc 24Kv + AC95mm2: 3.655m + Trồng trụ BTLT 14m ghép: 04 vị trí + Trồng trụ BTLT 14m ghép (loại 02 khúc): 03 vị trí + Trồng trụ BTLT 14m đơn: 57 vị trí + Trồng trụ BTLT 16m ghép (loại 02 khúc): 02 vị trí + FCO 100A thân polymer: 18 bộ + LA 10kA 18kV: 36 bộ + LBS 24kV 3P 630A OD (có Scada): 05 bộ + Dao cách ly 3P 630A OD (DS): 05 bộ + Lắp đà lệch đôi l75*75*8*1,2m: 01 bộ + Lắp đà lệch đơn l75*75*8*2m: 49 bộ + Lắp đà lệch đôi l75*75*8*2m: 23 bộ + Lắp đà lệch đơn l75*75*8*2,4m: 04 bộ + Lắp đà cân đôi l75*75*8*2,4m: 08 bộ + Lắp đà đôi U160 2m: 04 bộ + Lắp sứ đứng 24kV: 302 bộ + Lắp sứ treo polymer: 240 bộ + Lắp tiếp địa: 26 bộ. - Phần sử dụng lại lưới trung thế + Lắp đà lệch đơn l75*75*8*2m: 02 bộ + Lắp đà lệch đôi l75*75*8*2m: 01 bộ + Lắp đà cân đôi l75*75*8*2,4m: 01 bộ - Phần sử dụng lại lưới hạ thế + Lắp hộp domino 9 cực: 09 bộ + Lắp tụ bù hạ thế: 02 bộ - Phần thu hồi: + Cáp ACV 240mm2 bọc 24Kv: 400 mét + Cáp ACV 50mm2 bọc 24Kv: 2.274 mét + Cáp M25mm2 bọc 24Kv: 1.361 mét + Cáp AC95mm2: 49kg + Cáp AC50mm2: 235kg + Trụ BTLT 8,4m: 12 trụ + Sứ treo polymer: 66 bộ + Sứ đứng 24kV: 80 bộ + Đà lệch đơn l75*75*8*0,8m: 03 bộ + Đà lệch đơn l75*75*8*2m: 02 bộ + Đà lđơn l75*75*8*2,4m: 15 bộ + FCO 100A thân polymer: 09 bộ + LBFCO 100A thân polymer: 03 bộ
Từ ngày 10/06/2022
Đến ngày 30/06/2022
Địa chỉ Hệ thống đấu thầu quốc gia
Điện thoại 22182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác