Chi tiết gói thầu

Vận chuyển, trồng trụ và đổ bê tông móng trụ phục vụ các nguồn vốn SCL, SXKD, ĐTXD tự thực hiện
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Vận chuyển, trồng trụ và đổ bê tông móng trụ phục vụ các nguồn vốn SCL, SXKD, ĐTXD tự thực hiện
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 1263143862
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn SCL, SXKDvà ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án A. Vận chuyển, thi công, đào lỗ, dựng trụ và đổ bê tông móng trụ - Thi công trồng trụ 6m đơn: 12 trụ - Thi công trồng trụ 8,5m đơn: 161 trụ - Thi công trồng trụ 8,5m ghép đôi: 7 trụ - Thi công trồng trụ 10,5m (đơn): 22 trụ - Thi công trồng trụ 12m đơn: 53 trụ - Thi công trồng trụ 12m ghép đôi: 9 trụ - Thi công trồng trụ 14m đơn: 17 trụ - Thi công trồng trụ 14m ghép đôi: 9 trụ B. Đào và đổ bê tông móng trụ (trụ hiện hữu) - Bê tông móng trụ 8,5m đơn: 30 vị trí - Bê tông móng trụ 10,5m đơn: 8 vị trí - Bê tông móng trụ 12m đơn: 60 vị trí - Bê tông móng trụ 14m đơn: 47 vị trí - Đóng cừ tràm đường kính 8-10cm dài 3m: 228 cây - Đóng cừ tràm đường kính 8-10cm dài 4,5m: 642 cây. - Ép mẫu bê tông: 50 chỉ tiêu
Từ ngày 07/06/2022
Đến ngày 17/06/2022
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác