Chi tiết gói thầu

Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân năm 2022 (Lần 3)
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân năm 2022 (Lần 3)
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp
Giá gói thầu 3366515251
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 16/05/2022
Đến ngày 27/05/2022
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác