Chi tiết gói thầu

Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Quận 6 năm 2022
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Quận 6 năm 2022
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn giám sát
Giá gói thầu 216852928
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 09/05/2022
Đến ngày 30/05/2022
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email hanhqt@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác