Chi tiết gói thầu

Gói thầu: “Dịch vụ thực hiện gửi thông báo thời điểm ngừng cung cấp điện do quá hạn thanh toán (24 giờ), thông báo dịch vụ điện và dịch vụ thực hiện niêm phong CB đối với khách hàng nợ tiền điện”
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Gói thầu: “Dịch vụ thực hiện gửi thông báo thời điểm ngừng cung cấp điện do quá hạn thanh toán (24 giờ), thông báo dịch vụ điện và dịch vụ thực hiện niêm phong CB đối với khách hàng nợ tiền điện”
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu: “Dịch vụ thực hiện gửi thông báo thời điểm ngừng cung cấp điện do quá hạn thanh toán (24 giờ), thông báo dịch vụ điện và dịch vụ thực hiện niêm phong CB đối với khách hàng nợ tiền điện”
Giá gói thầu 1084916800
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 23/07/2020
Đến ngày 06/08/2020
Địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/
Điện thoại (028) 62.689.158
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email DLBC@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác