Chi tiết gói thầu

Mua sắm VTTB năm 2020
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Mua sắm VTTB năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 2002C_21: “Phụ kiện lưới điện”
Giá gói thầu 282645825
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 08/06/2020
Đến ngày 29/06/2020
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756380
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác