Chi tiết gói thầu

Thi công xây lắp, giám sát công trình “Đào đường, tái lập mặt đường để xử lý sự cố năm 2020-2021”
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Thi công xây lắp, giám sát công trình “Đào đường, tái lập mặt đường để xử lý sự cố năm 2020-2021”
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 1095339304
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 03/06/2020
Đến ngày 15/06/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 02822182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác