Chi tiết gói thầu

Cải tạo hệ thống tủ trung thế 24kV trạm Hùng Vương (kể cả phần hệ thống PCCC…, đáp ứng theo tiêu chí không người trực
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Cải tạo hệ thống tủ trung thế 24kV trạm Hùng Vương (kể cả phần hệ thống PCCC…, đáp ứng theo tiêu chí không người trực
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu 5: Kiểm toán công trình
Giá gói thầu 58340430
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (,trong nước, qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD của Tổng Công ty
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 14/05/2020
Đến ngày 04/06/2020
Địa chỉ website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028) 22.168.416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác