Chi tiết gói thầu

Đào đường, tái lập mặt đường để xử lý sự cố năm 2020-2021
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Đào đường, tái lập mặt đường để xử lý sự cố năm 2020-2021
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 1095339304
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án • Năm 2020: + Đào tái lập mương cáp bê tông nhựa nóng - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120MPa với chiều dài 200 mét. + Đào tái lập mương cáp BTXM lòng đường - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120MPa với chiều dài 150 mét. + Đào tái lập mương cáp Gạch Terrazzo - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120Mpa với chiều dài 50 mét. + Đào tái lập mương cáp Gạch con sâu - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120MPa với chiều dài 100 mét. + Đào tái lập mương đường đất đá - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120MPa với chiều dài 200 mét. • Năm 2021: + Đào tái lập mương cáp bê tông nhựa nóng - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120MPa với chiều dài 150 mét. + Đào tái lập mương cáp BTXM lòng đường - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120MPa với chiều dài 200 mét. + Đào tái lập mương cáp Gạch Terrazzo - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120Mpa với chiều dài 50 mét. + Đào tái lập mương cáp Gạch con sâu - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120MPa với chiều dài 100 mét. + Đào tái lập mương đường đất đá - trung thế cấp điện chuyên dùng, kích thước (0,4x0,9)m, E ≤ 120MPa với chiều dài 200 mét.
Từ ngày 12/05/2020
Đến ngày 22/05/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 02822182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác