Chi tiết gói thầu

Thi công thay điện kế đo xa trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2020 (lần 2)
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Thi công thay điện kế đo xa trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2020 (lần 2)
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp
Giá gói thầu 2184410800
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 12/05/2020
Đến ngày 25/05/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email hanhqt@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác