Chi tiết gói thầu

Thi công mé nhánh cây xanh trong hành lang lưới điện trung thế của Công ty Điện lực Bình Phú năm 2020
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Thi công mé nhánh cây xanh trong hành lang lưới điện trung thế của Công ty Điện lực Bình Phú năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
Giá gói thầu 639894173
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn Sản xuất kinh doanh 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 23/03/2020
Đến ngày 03/04/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email hanhqt@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác