Chi tiết gói thầu

Cung cấp dịch vụ bảo vệ
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ
Tên và phạm vi của gói thầu Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo vệ"
Giá gói thầu 2328480000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rải qua mạng
Nguồn vốn SXKD 2020-2021
Giới thiệu tổng quan về dự án Cung cấp dịch vụ ab3o vệ cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020-2021
Từ ngày 19/03/2020
Đến ngày 30/03/2020
Địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/
Điện thoại (028) 62.689.158
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email DLBC@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác