Chi tiết gói thầu

Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 1901C_07: “Dây niêm chì và Chì niêm”
Giá gói thầu 196812000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 12/02/2019
Đến ngày 25/02/2019
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756380
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác