Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn VTTB lưới điện hạ thế thuộc 15 khu vực trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2019
Chủ đầu tư PC Hóc Môn
Bên mời thầu PC Hóc Môn
Tên gói thầu Sửa chữa lớn VTTB lưới điện hạ thế thuộc 15 khu vực trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2019
Tên và phạm vi của gói thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước xây lắp công trình: Sửa chữa lớn VTTB lưới điện hạ thế thuộc 15 khu vực trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2019
Giá gói thầu 836921020
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
Nguồn vốn SCL năm 2019
Giới thiệu tổng quan về dự án Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước xây lắp công trình: Sửa chữa lớn VTTB lưới điện hạ thế thuộc 15 khu vực trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2019
Từ ngày 08/01/2019
Đến ngày 18/01/2019
Địa chỉ huyện Hóc Môn
Điện thoại 22155225
Fax 38916034
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác