Chi tiết gói thầu

Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 1901AC_12: “Kẹp ngừng và Kẹp treo cáp các loại”
Giá gói thầu 609322709
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)
Nguồn vốn SCL và SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 08/01/2019
Đến ngày 14/02/2019
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756380
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác