Chi tiết gói thầu

Xây lắp phần không chuyên điện phục vụ cho công tác: “Xử lý sự cố và gắn mới điện kế” trên địa bàn Công ty Điện lực Tân Bình năm 2019.
Chủ đầu tư PC Tân Bình
Bên mời thầu PC Tân Bình
Tên gói thầu Xây lắp phần không chuyên điện phục vụ cho công tác: “Xử lý sự cố và gắn mới điện kế” trên địa bàn Công ty Điện lực Tân Bình năm 2019.
Tên và phạm vi của gói thầu Xây lắp phần không chuyên điện phục vụ cho công tác: “Xử lý sự cố và gắn mới điện kế” trên địa bàn Công ty Điện lực Tân Bình năm 2019.
Giá gói thầu 2503732610
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại Webstie http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Nguồn vốn SXKD năm 2019
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 04/01/2019
Đến ngày 16/01/2019
Địa chỉ Công ty Điện lực Tân Bình
Điện thoại 22172299
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác