Những con số quan tâm:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm đạt 11,79 tỷ kWh, điện tiết kiệm đạt 198,97 triệu kWh, số lần mất điện trung bình của một khách hàng (SAIFI) là 1,16 lần; thời gian mất điện trung bình của một khách hàng (SAIDI) là 85,15 phút, 87,25% khách hàng thanh toán qua hình thức điện tử; quản lý 173.125 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy định và giải quyết cho 1.471.859 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở sử dụng đúng giá quy định.