Những con số quan tâm:

Tháng 6/2019: 2,34 tỷ kWh là sản lượng điện thương phẩm tháng 6/2019, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018. 12,84 tỷ kWh là sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2019, tăng 8,81% so với cùng kỳ năm 2018. 92,05% là tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, tương ứng 94,23% về số tiền. 2.906 là tổng số công trình điện mặt trời điện mặt trời trên mái nhà trên toàn thành phố, với tổng công suất là 35,84 MWp.

SỰ KIỆN SẮP TỚI