Những con số quan tâm:

Trong 8 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm đạt 15,99 tỷ kWh, điện tiết kiệm đạt 266,15 triệu kWh. Tổng công ty đang quản lý 225.420 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy định và giải quyết cho 1.521.334 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở sử dụng đúng giá quy định. Đã có 608 khách hàng lắp đặt điện mặt trời, có đấu nối vào lưới điện do Tổng công ty quản lý với tổng công suất là 6,38 MWp.