Những con số quan tâm:
Tháng 7/2019: 2,22 tỷ kWh là sản lượng điện thương phẩm tháng 7/2019, tăng 6,94% so với cùng kỳ năm 2018. 15,05 tỷ kWh là sản lượng điện thương phẩm 7 tháng đầu năm 2019, tăng 8,53% so với cùng kỳ năm 2018. 2.503.689 là tổng số khách hàng trên địa bàn thành phố, tăng 54.264 khách hàng so với cuối năm 2018. 3.366 là tổng số công trình điện mặt trời điện mặt trời trên mái nhà trên toàn thành phố, với tổng công suất là 39,31 MWp.

SỰ KIỆN SẮP TỚI