Những con số quan tâm (2019)
26,1 tỷ kWh là sản lượng điện tiêu thụ của TPHCM, tăng 6,8% so với năm 2018, và đạt 100,97% kế hoạch. 2.541.114 là số khách hàng tính đến 31/12/2019, tăng 91.689 khách hàng so với cuối năm 2018. 0,8 lần/năm là số lần mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIFI) và 59 phút/năm là thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIDI) trong 1 năm. 8,66 là điểm hài lòng khách hàng, tăng 0,33 điểm so với năm 2018.