Những con số quan tâm:
Trong 10 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm đạt 20,12 tỷ kWh, điện tiết kiệm đạt 333,35 triệu kWh. Tổng công ty đang quản lý 65.125 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy định và giải quyết cho 1.514.161 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở sử dụng đúng giá quy định. 98,92%
yêu cầu dịch vụ được giải quyết trực tuyến.  Đã có 762 khách hàng lắp đặt điện mặt trời có đấu nối vào lưới điện do Tổng công ty quản lý với tổng công suất là 8,18 MWp. Đã có 159.707 khách hàng đăng ký sử dụng App EVNHCMC CSKH.