Những con số quan tâm:
Trong 11 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm đạt 22,318 tỷ kWh, điện tiết kiệm đạt 367,08 triệu kWh. Tổng công ty đang quản lý 64.844 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy định và giải quyết cho 1.465.359 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở sử dụng đúng giá quy định. 99,62% yêu cầu dịch vụ được giải quyết trực tuyến.  Đã có 859 khách hàng lắp đặt điện mặt trời có đấu nối vào lưới điện do Tổng công ty quản lý với tổng công suất là 9,53 MWp.