Những con số quan tâm:
2.276 triệu kwh là sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 11 tại TPHCM, luỹ kế 11 tháng đầu năm 2019, TPHCM tiêu thụ 23,89 tỷ kwh, tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2018. 
Trong 11 tháng đầu năm 2019, số lần mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIFI) là 0,72 lần, thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIDI) là 56,43 phút, giảm 63,19 phút so với cùng kỳ năm 2018.